Nový typ multimediální hračky Do kamínku můžete nahrát vlastní obrázky se zvukem či videa. Snížená cena!

Obchodní podmínky

1.  Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě elfingrit.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1.1.  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu elfingrit.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním nebo objednacím formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu elfingrit.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k zasílání informačních e-mailů přibližně jednou za měsíc.

1.2.  Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující již v minulosti neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

1.3.  Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

2.  Dodací a platební podmínky

2.1.  Provozovatel

Jiří CísařU Čížkovy studánky 1123
583 01 Chotěboř
IČ: 02166984

Nejsem plátce DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

2.2.  Způsoby plateb

 • Platba při převzetí zboží na dobírku zásilkou České pošty.

2.3.  Způsob dodání

Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím České pošty. Zboží tímto způsobem doručujeme pouze na území České republiky. Při větších objednávkách nebo zásilkách do zahraničí je nutná individuální dohoda, která proběhne na úrovni potvrzení objednávky.

2.4.  Cena dopravy

Poštovné činí 150,– Kč v případě zásilky na dobírku. V rámci dočasné akce může být cena poštovného stanovena jinak.

Za případné nedostatky v poskytovaných službách společnosti Česká pošta neneseme zodpovědnost.

3.  Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě elfingrit.com.

Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího:

Jiří CísařU Čížkovy studánky 1123
583 01 Chotěboř
info@elfingrit.com

3.1.  Podmínky reklamace

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Na baterie a akumulátory se vztahuje záruční doba 6 měsíců.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace o postupu vyřízení.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech do dvou měsíců ode dne oplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

3.2.  Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 11. 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

4.  Vrácení a výměna zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupeni v této lhůtě, převzaté zboží zašlete zpět na adresu uvedenou v dokladu o koupi (přiložená faktura). Přitom musíte dodržet následující podmínky:

 • musí být v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní
 • s dokladem o koupi (faktura, stvrzenka)

Zboži posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám (doporučené neznamená na dobírku, takové zásilky nebudou přijaty).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.  Ochrana osobních údajů

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho obchodu. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby internetového obchodu elfingrit.com. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. E-mailová adresa zákazníka je zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu.

Výjimkou je pouze situace, kdy si zákazník bezdůvodně nezvyzvedne řádně objednanou a zaslanou zásilku na dobírku. V tomto případě bude tento zákazník zařazen (jméno, bydliště a e-mail) do databáze serveru www.nespolehlivizakaznici.cz, případně do dalších databází obdobných webů se stejným účelem.